ดำเนินการผ่านศูนย์วิจัย
ดำเนินการผ่าน TU-Rac


ลำดับ ชื่อโครงการ รายชื่อนักวิจัย ดาวโหลด จำนวนดาวโหลด
1 ศึกษาทบทวนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
0
2 การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันปาล์ม รองศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร
0
3 การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจน้ำตาลทราย รองศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร
0
4 การตรวจกำกับกิจการประปาสัมปทาน (การฝึกปฏิบัติและส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการประปาเอกชนเข้าสู่ระบบของสัปทาน) รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
0
5 พัฒนากฏหมายและประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยในคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมาตรฐานสากล;R รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
0
6 โครงการจัดทำฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของต่างประเทศในการส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
0
7 ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
0
8 เพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและคดีอำนาจในการดูแลบุตร;R ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
0
9 มาตรการในการริบของกลาง เปรีียบเทียบหลักกฏหมายและเเนวคำพิพากษาต่างประเทศ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
0
10 แนวทางและความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
0
11 ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิกุล
0
12 การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันปาล์ม รองศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร
0
13 การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจน้ำตาลทราย รองศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร
0
14 การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในชั้นพนักงานอัยการ : ศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
0
15 ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการตรวจกำกับประกอบกิจการประปาตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
0