ดำเนินการผ่านศูนย์วิจัย
ดำเนินการผ่าน TU-Rac


ลำดับ ชื่อโครงการ รายชื่อนักวิจัย ดาวโหลด จำนวนดาวโหลด
1 การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
0
2 การศึกษาและพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประชาคมอาเซียน อาจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
0
3 พัฒนามาตรการในการดำเนินการ พิจารณาความเหมาะสมความเป็นไปได้ เพื่อจัดทำแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมหรือทำความตกลงตามกรอบว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ APEC (APEC Privacy Framework) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
0
4 จัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (Research Reactor) พ.ศ. .... ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
0
5 จัดทำอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
0
6 ศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
0
7 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย Product Safety ประจำปีงบประมาณ 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ จันทรโอภากร
0
8 วิจัย กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความรุนแรง : ปัญหาและแนวทางแก้ไข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
0
9 แก้ไขกฎหมายว่าด้วยโรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการ) ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
0
10 ศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงบูรณาการด้านปัญหาทางสังคมจากการพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 อาจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
0
11 เตรียมความพร้อมความเป็นไปได้เพื่อเป็นภาคีสนธิสัญญาและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
0
12 ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการพัฒนาและยกร่างกฎหมายว่าด้วยแร่ ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
0
13 จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
0
14 พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อการกำกับดูแล (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการ) ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
0
15 ดำเนินการบำรุงรักษาฐานข้อมูลเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม อาจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
0