ลำดับ ชื่อโครงการงานวิจัย สังเคราะห์งานวิจัย บทคัดย่อ ดาวโหลด
1 The Doctrine of Good Faith in Scots Law and Thai Law: Comparative Perspectives 121
2 กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน 0
3 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองกัมพูชา:จากความขัดแย้งทางการเมืองสู่การสถาปนานิติรัฐประชาธิปไตย 91
4 การก่อการร้ายและแนวทางในการเยียวยาผู้เสียหาย 255
5 การจดทะเบียนรับโอนที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน 81
6 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม: กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 116
7 การบริหารงานของโครงการบริการสังคม : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 0
8 การร้องทุกข์ในรัฐธรรมนูญตามระบบกฎหมายเยอรมัน : วิเคราะห์เปรียบเทียบการฟ้องคดีโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย 0
9 การสร้างคลังข้อสอบ โครงการส่งเสริมวิชาการนิติศาสตร์ (สอบตรง) 0
10 การสร้างคลังข้อสอบโครงการนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (ข้อสอบปรนัย) 0
11 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง และโครงการคัดเลือกผ่านระบบ Admissions ของนักศึกษาปีการศึกษา 2549-2552 71
12 ข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดและข้อกำหนดลดละหน้าที่ให้แก่ผู้ทรงในตั๋วแลกเงิน 0
13 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 0
14 ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล 0
15 ความพึงพอใจของนักศึกษา ภาคปกติคณะนิติศาสตร์ที่มีต่อบริการการให้การศึกษาของหน่วยทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0